Van thuiszitter, naar tiener met zelfvertrouwen

Jeugdulp
4 min.
28/3/2024

Casus: Van thuiszitter, naar tiener met zelfvertrouwen

Silke Beelen, orthopedagoog en coördinator thuiszitters

In april 2022 nam een consulent contact op met Qurius over een thuiszitter. Deze thuiszitter was op dat moment 12 jaar oud en zat al een aantal weken volledig thuis. Er was sprake van sociale angst. Deze thuiszitter maakte zich zorgen over wat anderen dachten. De drempel om naar school te gaan werd steeds groter naarmate de tijd verstreek, hierdoor groeide ook de teleurstelling in eigen kunnen.  

Cognitieve gedragstherapie

In juni 2022 zijn we vanuit Qurius gestart met het begeleiden van deze thuiszitter. We hebben cognitieve gedragstherapie ingezet en gewerkt aan het zelfbeeld. Al snel maakten we stappen, doordat de thuiszitter besefte dat gedachten niet altijd realistisch zijn. In deze periode ging het steeds beter en er werden dingen ondernomen.

Stap in de goede richting

Het ging steeds beter met deze thuiszitter en er ontstond een opening voor onderwijs. In overleg met school is in september 2022 een start gemaakt met online onderwijs. Fysiek naar school gaan was toen nog niet haalbaar. Daarnaast werkten we aan de angstklachten en het zelfbeeld. Na een onderzoek, zijn we ook aan de slag gegaan met het versterken van de executieve functies. In deze periode hebben we samen met school, het samenwerkingsverband, de schoolarts en de gemeente een plan opgesteld om de thuiszitter weer naar school te begeleiden.

Terug naar school

Van oktober tot december 2022 zijn de schooluren opgebouwd. Er heeft exposure plaatsgevonden in kleine stapjes, die werden afgesproken met school, ouders en de thuiszitter. Wanneer de spanning afnam, werden er nieuwe stappen gezet. Uiteindelijk lukte het om één uur in de klas aanwezig te zijn. Er werd steeds minder spanning ervaren met het naar school gaan.

Van januari tot mei 2023 zijn de uren op school verder uitgebouwd. Eerst was er sprake van een combinatie online en fysieke lessen, later volgde alleen fysieke lessen. De uren werden steeds verder uitgebreid in kleine stapjes. Dit alles in overleg met alle betrokkenen.

Volledig terug naar school

Vanaf juni 2023 is er sprake van volledig naar school gaan, zelfs met veel plezier. Er is meer zelfvertrouwen en het zelfbeeld is sterker geworden. Er is aansluiting gevonden bij klasgenoten en de durf om hulp te vragen is gegroeid. Er is veel vertrouwen bij deze thuiszitter en andere betrokkenen dat de stijgende lijn voort wordt gezet. Met plezier naar school blijven gaan en daarnaast onderwijs krijgt passend bij de capaciteiten.

Aanpassing in onderwijstijd

In deze casus hebben wij geadviseerd om af te wijken van de geldende voorschriften omtrent onderwijstijd. In samenspraak met de leerplichtambtenaar is er een mooie oplossing gekomen. Deze thuiszitter heeft zowel in de periode dat er online lessen werden gevolgd als de periode waarin opbouw naar school plaatsvond, minder lessen gevolgd dan klasgenoten. Dit was noodzakelijk, omdat de belastbaarheid op dat moment een stuk lager was. Door minder onderwijstijd in te plannen, was er voldoende energie om te werken aan de zorgdoelen. Het aanpassen van de onderwijstijd kan voorkomen dat leerlingen overbelast raken en (opnieuw) uitvallen van school.

Afgeweken van de kerndoelen

Gedurende dit traject is er ook gekozen om af te wijken van de kerndoelen. De kerndoelen zijn dit schooljaar losgelaten, omdat deze op dat moment niet aansloten bij de mogelijkheden van deze thuiszitter. Door deze doelen los te laten kwam er ruimte voor focus op de zorgdoelen en het weer met plezier naar school gaan. Dit zorgde ervoor dat het schooljaar daarop wel weer aan de kerndoelen gewerkt kon worden. Het loslaten van de kerndoelen kan erg belangrijk zijn. Voor sommige leerlingen zijn de kerndoelen niet haalbaar vanwege hun ondersteuningsbehoefte op dat moment.

Het is waardevol om te kijken naar wat de leerling wel kan en hier de doelen op aan te passen. Deze thuiszitter is weer een tiener met zelfvertrouwen.